CONTRACTACIÓ DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL PER A LA VALIDACIÓ DE LA DESPESA DEL PROJECTE INTERREG SUDOE COPPEREPLACE (ref.: SOE4/P1/E100).

DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE

  • Convocatòria: Programa de Cooperació Territorial Europa Sud-occidental (Programa Interreg Sudoe)
  • Títol del projecte: Desenvolupament i implementació integral de noves tecnologies, productes i estratègies per reduir l’aplicació de coure en vinyes i remeiar sòls contaminats a la regió SUDOE.
  • Acrònim: COPPEREPLACE
  • Objectiu: validar una sèrie de solucions integrades, innovadores i viables per reduir l’ús del coure en viticultura i el seu impacte mediambiental. Aquestes solucions han de ser transferibles i duradores, perquè el sector vitivinícola compleixi la nova llei europea i es promogui una producció respectuosa amb el medi ambient.
  • Beneficiari principal: Plataforma Tecnològica del Vi
  • Entitats beneficiàries: Associaçao para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), SOGRAPE VINHOS S.A., Centro de Valorización Ambiental del Norte (CVAN), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-UMA), Vignerons Bio Nouvelle Aquitaine (SVBNA), Fundacio Eurecat, Miguel Torres S.A., Universidade do Porto (GreenUPorto), Universidad de Vigo (UVIGO), LBS i Jean Leon.
  • Data d’inici: 1 de novembre de 2020
  • Data de finalització: 28 de febrer de 2023

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquesta contractació és fixar les condicions generals, econòmiques i tècniques per a la prestació del servei d’auditoria externa per al control de primer nivell del projecte COPPEREPLACE (ref.: SOE4/P1/E100 (INTERREG SUDOE) per a JEAN LEON S.L.U.. El contingut del treball de verificació s’ha de regir per la normativa del programa europeu INTERREG V B (SUDOE) 2014-2020 i ha de cobrir els aspectes següents: i) la conformitat dels béns i els serveis entregats amb el projecte aprovat, ii) la veracitat de la despesa declarada en concepte d’operacions o parts d’operacions fetes i iii) la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d’operacions connexes, amb les normes comunitàries i nacionals.

DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execució del servei està comprès entre el dia següent a la formalització del contracte i la presentació de la certificació final de despeses, prevista inicialment per al primer trimestre de l’any 2023.

La durada del contracte coincideix amb les anualitats en què l’auditor ha de portar a terme el control de les despeses: 2021, 2022 i 2023, i es preveu que es facin almenys tres informes de verificació de despeses en cadascun dels tres períodes.

PRESSUPOST ESTIMAT

Es preveu un pressupost total per a aquesta col·laboració de 2.000 € (+ l’IVA). Tanmateix, els oferents poden ajustar la seva proposta econòmica a la baixa o a l’alça, segons els recursos humans i materials que necessitin per complir completament l’objecte de la contractació.

PERÍODE DE RECEPCIÓ D’OFERTES I CONTRACTACIÓ

Des del dia de la publicació a la pàgina web (01/03/2021), i transcorreguts 10 dies naturals.

PROCÉS FINALITZAT