Avís legal i condicions generals d’ús de la pàgina web

Titularitat de la pàgina web

Denominació social

JEAN LEON S.L
Domicili físic

Chateau Leon s/n
08775 Torrelavit, Barcelona

Email de contacto
comunicacionlopd@jeanleon.com

Codi d’identificació fiscal (CIF)
B08271454

Condicions generals d’utilització i acceptació d’aquestes

Aquestes condicions generals d’utilització de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta JEAN LEON i la regulació de l’ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi hagués, i de qualsevol altra que hi pugui haver en relació amb la prestació de serveis de JEAN LEON.

JEAN LEON pot, en tot moment i sense previ avís, modificar les condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la pàgina web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi es comunicarà a la pàgina principal del web durant un termini que es consideri raonable.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

1.- Política de protecció de dades de caràcter personal

1.1.- Informació i finalitat

Enviament de formularis que continguin dades personals. La resposta total o parcial als formularis d’aquest web és totalment voluntària, i la no resposta no té conseqüències. En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s’incorporen a un fitxer propietat de JEAN LEON, S.L. degudament comunicat al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual serà en cada cas la que s’especifica en el mateix formulari. En el formulari relacionat a continuació: “Club Jean Leon”, es poden cedir les dades facilitades pels usuaris, respectant la finalitat per a la qual han estat cedides, la voluntat dels usuaris i en estricte compliment de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament. Així mateix, s’han adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i exigides pel RD 1720/2007 per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades subministrades. L’usuari té, en tot cas, el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, que pot exercir mitjançant una sol·licitud adreçada a JEAN LEON, S.L. a Barcelona indicant la referència “Protecció de dades” al correu electrònic comunicacionlopd@jeanleon.com.

1.2.- Consentiment de l’usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (article 22 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

JEAN LEON pot enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que es trobi vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a les comunicacions comercials a través del correu electrònic i mitjans equivalents, en compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ha de ser degudament obtingut el consentiment de l’usuari en el moment de recollir les dades corresponents. Si l’usuari es vol oposar a l’enviament de comunicacions per via electrònica, pot exercir el seu dret d’oposició en el moment de la recollida de les seves dades a través de la casella habilitada ad hoc en el formulari. Així mateix, si l’usuari vol revocar en qualsevol moment aquest consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals, n’hi haurà prou a aquest efecte que ho notifiqui a JEAN LEON amb l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: comunicacionlopd@jeanleon.com, i que s’indiqui clarament que NO ES VOLEN REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

1.3.- Mesures de seguretat:

JEAN LEON declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que l’usuari faciliti a JEAN LEON, sense perjudici del que disposa l’apartat “Responsabilitat de JEAN LEON”.

1.4.- Cessió de dades:

JEAN LEON no cedirà dades a tercers excepte a empreses del grup, així com en aquells casos en què l’usuari ho autoritzi expressament mitjançant un formulari, en el qual s’indicarà sempre la finalitat de la cessió.

2.- Propietat industrial i intel·lectual. Política d’enllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de JEAN LEON o de tercers titulars d’aquests que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina web. Per tant, en queda prohibida qualsevol utilització i/o reproducció sense consentiment exprés de JEAN LEON a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.)

2.2.- JEAN LEON no és responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls en la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i els comentaris dels usuaris en els seus blogs o xarxes socials, sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan siguin contraris a la llei.

2.3.- JEAN LEON pot utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de manera raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

2.4.- En cap cas s’entén que l’accés i la navegació de l’usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa de JEAN LEON o dels titulars corresponents.

2.5.- JEAN LEON autoritza l’establiment d’enllaços al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’hauran de fer a la pàgina principal de JEAN LEON (o de les seves marques) o, si s’escau, a aquella que JEAN LEON estableixi, de manera que aquest enllaç sigui absolut i complet i porti l’usuari al lloc de JEAN LEON, que haurà d’incloure tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.6.- JEAN LEON no és responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines puguin incórrer.

3.- Responsabilitat de JEAN LEON

L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

En els apartats del web en què els usuaris puguin aportar continguts, JEAN LEON es reserva el dret de suprimir els que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

Tanmateix, JEAN LEON declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

4.- Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d’aquest web de manera il·lícita.

5.- Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular de la pàgina web es regeixen pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti a les parts la possibilitat de sotmetre’s voluntàriament a un fur, JEAN LEON i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

En tot cas són aplicables les normes de l’ordenament jurídic espanyol.