CONDICIONS LEGALS

Avís legal i condicions generals d’ús de la pàgina web

Titularitat de la pàgina web
Denominació social

JEAN LEON S.L
Domicili físic

Chateau Leon s/n
08775 Torrelavit Barcelona

Correu electrònic de contacte
comunicacionlopd@jeanleon.com

Número d’identificació fiscal (CIF)
B08271454

Condicions generals d’utilització i acceptació d’aquestes

Aquestes condicions generals d’utilització de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen per objecte la regulació i la informació als usuaris dels serveis que presta JEAN LEON i la regulació de l’ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, en cas que n’hi hagi, i de qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de JEAN LEON.

JEAN LEON pot, en qualsevol moment i sense avís previ, modificar aquestes condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació de les modificacions esmentades en la pàgina web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que s’hi produeixi serà comunicat en la pàgina principal del web durant un termini que es consideri raonable.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

1.- Política de protecció de dades de caràcter personal

1.1.- Informació i finalitat

Enviament de formularis que continguin dades personals. La resposta total o parcial als formularis d’aquesta web és totalment voluntària i la no-resposta no té conseqüències. En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades per vostè són incorporades a un fitxer propietat de JEAN LEON, S.L., comunicat degudament al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és en cada cas l’especificada en el mateix formulari. En el cas del formulari relacionat a continuació: “Club Jean Leon”, es poden cedir les dades facilitades pels usuaris, amb el respecte de la finalitat per a la qual hagin estat cedides, la voluntat dels usuaris i en estricte compliment de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, amb l’adopció, en aquest sentit, de totes les mesures de seguretat necessàries i exigides pel RD 1720/2007 per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades subministrades. Vostè té, en qualsevol cas, el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, que pot exercir mitjançant una sol·licitud adreçada a JEAN LEON, S.L. (Barcelona) amb la indicació de la referència. “Protecció de dades” al correu electrònic comunicacionlopd@jeanleon.com.

1.2.- Consentiment de l’usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic):

JEAN LEON pot enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb el ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent. Per a les comunicacions comercials fetes a través del correu electrònic i mitjans equivalents, en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’ha d’obtenir degudament el consentiment de l’usuari en el moment de recollir les dades corresponents. Si vostè es vol oposar a l’enviament de comunicacions per via electrònica, pot exercir el seu dret d’oposició en el moment de la recollida de les seves dades a través de la casella habilitada ad hoc en el mateix formulari. Així mateix, si vostè vol revocar en qualsevol moment aquest consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals, només cal, a aquest efecte, que ho notifiqui a JEAN LEON mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: comunicacionlopd@jeanleon.com, amb la indicació clara que NO VOL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

1.3.- Mesures de seguretat:

JEAN LEON declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o el robatori de les dades que vostè faciliti a JEAN LEON, sense perjudici del que es disposa en l’apartat “Responsabilitat de JEAN LEON”.

1.4.- Cessió de dades:

JEAN LEON no porta a terme cessió de dades a tercers, excepte a empreses del grup, així com en aquells casos en què l’usuari ho autoritzi expressament mitjançant un formulari, en què sempre s’indica la finalitat de la cessió.

2.- Propietat industrial i intel·lectual. Política d’enllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, els noms comercials, els dissenys industrials, els dissenys, els textos, les fotografies, els gràfics, els logotips, les icones, el software o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de JEAN LEON o de tercers titulars d’aquests que n’han autoritzat la inclusió en la pàgina web. Per tant, en queda prohibida qualsevol utilització i/o reproducció sense el consentiment exprés de JEAN LEON a través de qualsevol mitjà, inclòs Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

2.2.- JEAN LEON no és responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es pugui derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls en la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i els comentaris fets pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials, sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquetes opinions i comentaris quan resultin contraris a la llei.

2.3.- JEAN LEON pot utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de manera raonable i amb el respecte estricte als drets de propietat intel·lectual.

2.4.- En cap cas s’entén que l’accés i la navegació de l’usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, la transformació, l’explotació, la reproducció, la distribució o la comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització expressa prèvia de JEAN LEON o dels titulars corresponents.

2.5.- JEAN LEON autoritza l’establiment d’enllaços al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’han de fer a la pàgina principal de JEAN LEON (o de les seves marques) o, si s’escau, a aquella que la mateixa JEAN LEON estableixi. Així mateix, l’enllaç ha de ser absolut i complet, de manera que porti l’usuari al lloc de JEAN LEON, que ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal. 2.6. JEAN LEON no és responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines puguin incórrer.

3.- Responsabilitat de JEAN LEON

L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

En aquells apartats del web en què els usuaris puguin aportar continguts, JEAN LEON es reserva el dret de suprimir aquells que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

Tanmateix, JEAN LEON declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

4.- Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de la pàgina web de manera diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització corresponent del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial o missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar aquesta informació de qualsevol manera.

d) Utilitzar els vincles, les invitacions a xarxes socials, els blogs i qualssevol xarxes i mitjans telemàtics facilitats a través d’aquest web de manera il·lícita.

5.- Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular de la pàgina web es regeixen pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, JEAN LEON i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i els tribunals de Barcelona.

En qualsevol cas, són d'aplicació les normes de l’ordenament jurídic espanyol.